Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Dijxtra Stalling

Geldigheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle overeenkomsten betreffende het stallen van objecten en op alle gestalde objecten bij Dijxtra Stalling, op het adres: Tolheksleane 4a 8821 MD te Kimswerd.  KvK nummer: 71821406. Hierna te noemen stallinghouder.

Art. 1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle gestalde objecten waarbij Dijxtra Stalling als stallinghouder van de stallingruimte optreedt.

Huurder is een ieder die enig object stalt bij de stallinghouder.

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

Art. 2 Stallingovereenkomst

De  stallingovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van een jaar en zal daarna elk half jaar worden verlengd met een half jaar. De stallingovereenkomst kan tegen het einde van een periode wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Wanneer er geen expliciete opzegging plaats vindt, wordt de stallingovereenkomst stilzwijgend verlengd voor een volgende stallingperiode. Wanneer de stallingovereenkomst door de huurder voor de afloop van de stallingperiode wordt opgezegd, wordt het teveel gefactureerde bedrag niet gerestitueerd. Opzeggen van de stalling kan per email of aangetekende brief.

Art. 3 Betaling

Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. In het eerste jaar van huren van de stalling wordt er voor 1 jaar gefactureerd. In de periode daarna wordt eens per half jaar een factuur gestuurd. Als de huurder in gebreke blijft door niet tijdige betaling van een factuur, dan is de huurder van rechtswege in verzuim. De huurder is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de huurder in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Wanneer geen betaling door de huurder wordt verricht zullen alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de huurder komen.

Art. 4 Tarieven

De tarieven zijn per vak, per jaar en inclusief BTW. De stallinghouder behoudt zich het recht voor om de stallingprijs jaarlijks aan te passen. 

Art. 5 Overmacht

Stallinghouder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de huurder indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk, c.q. onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de huurder niet meer van de stallinghouder kan worden verlangd. Is naar het oordeel van partijen de overmacht-situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst.

Art. 6 Aansprakelijkheid

Het betreden van het terrein en de stalling geschiedt volledig op eigen risico.
Huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of nalatigheid van huurder zelf, diens gezinsleden, personeelsleden of gasten.

Behoudens opzet of grove schuld, aanvaardt stallinghouder geen enkele aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade.

Het gestalde object dient door de huurder naar behoren te zijn verzekerd. In ieder geval dient verzekerd te zijn: het gestalde inclusief daarop of daaraan gemonteerde onderdelen, alsmede de inventarisstukken. De verzekering dient te worden aangegaan voor schade ontstaan door een van buiten komend onheil, brand, blikseminslag, ontploffing, zelfontbranding, door kwaadwilligheid en door diefstal en vermissing.

Art. 7 Gebruiksvoorwaarden

De stallinghouder dient er voor zorg te dragen, dat huurder voor zijn object een goede en veilige overdekte plaats verkrijgt. De stallinghouder behoudt zich het recht voor uw goederen te verplaatsen naar een ander vak binnen de stalling.

De huurder zorgt ervoor dat er geen gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen in of bij het gestalde object aanwezig zijn. De huurder mag alleen gebruik maken van stroom wanneer zij bij het gestalde object aanwezig zijn. Het is uitdrukkelijk verboden om in en om de stalling te roken.

Tevens zorgt de huurder ervoor dat zijn vak netjes blijft. Op de stallingplaats mag alleen het in de overeenkomst en/of factuur genoemde object gestald worden, losse voorwerpen zijn niet toegestaan. Het gehuurde vak mag niet onderverhuurd worden aan derden.

De huurder dient zorgvuldig met de door Dijxtra Stalling uitgegeven sleutel om te gaan. Bij vermissing moet dit zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Dijxtra Stalling. De sleutel of sleutels mogen onder geen enkele voorwaarde door de huurder worden gedupliceerd.