GDPR/ AVG

Privacy verklaring Dijxtra Stalling

Dijxtra Stalling, gevestigd aan Tolheksleane 4a 8821 MD Kimswerd, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
info@dijxtrastalling.nl
Tolheksleane 4a 8821 MD Kimswerd
+31642902730

S.T. Dijkstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Dijxtra Stalling.
Zij is te bereiken via info@dijxtrastalling.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dijxtra Stalling verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Kenteken van gestald object
– Omschrijving/ type gestald object(en)
– Bankrekeningnummer en tenaamstelling

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Dijxtra Stalling (Beheerder S.T. Dijkstra en/of R. Dijkstra) verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens van personen jonger dan 16 jaar te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dijxtrastalling.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dijxtra Stalling verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen benaderen (via PostNL, email of telefoonnummer) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Dijxtra Stalling verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (boekhoudprogramma en boekhouder).

Geautomatiseerde besluitvorming

Dijxtra Stalling neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dijxtra Stalling) tussen zit. Dijxtra Stalling gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Excel, boekhoudprogramma, backups (externe harde schijven).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dijxtra Stalling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van de persoonsgegevens van de klanten van Dijxtra Stalling.
De gegevens in onze boekhouding bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Social Media

Van de volgende Social Media Platforms maakt Dijxtra Stalling gebruik: Facebook en Instagram. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Dit zijn websites waar we op geen enkele wijze invloed kunnen hebben op het beschermen van uw privacy en wijzen u er daarom graag op om u hiervan bewust te maken. Wees er bewust van dat alle informatie die u vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals reacties op onze blogs, in de chat of op onze social media, mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten ons. We houden ons niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dijxtra Stalling verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dijxtra Stalling blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dijxtra Stalling gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dijxtra Stalling en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dijxtrastalling.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dijxtra Stalling wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dijxtra Stalling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dijxtrastalling.nl. De website van Dijxtra Stalling is voorzien van het SSL Certificaat en Dijxtra Stalling werkt met wachtwoorden van haar externe harde schijven.

Wij behouden te allen tijde het recht om ons privacybeleid te wijzigen.
Copyright © 2018 Dijxtra Stalling.